Úspechy ženského aktivizmu za 20 rokov

Úspechy ženského aktivizmu za 20 rokov

 • Viac ako 100 vydaných kníh - aj to je feminizmus na Slovensku
 • Vznik prvého centra rodových štúdií na akademickej pôde
 • Rodová rovnosť už nie je cudzie slovo
 • Vytvorenie živej siete viac ako 70 materských centier na celom Slovensku
 • Prvé krízové centrá pomoci pre ženy a deti, ktoré zažili násilie
 • Násilie páchané na ženách už nie je tabu
 • Aktívne rómske ženy menia svoje komunity
 • Vzájomná podpora a spolupráca žien na "materskej"
 • Prvé kampane o tom, že násilie páchané na ženách sa týka všetkých
 • Presadenie nových zákonov na pomoc ženám, ktoré zažili násilie
 • Jediné divadlo, ktoré odhaľuje ružové a modré stereotypy v nás
 • Byť lesbou je už pre väčšinu lesieb a verejnosť prirodzené
 • Ubránenie možnosti voľby pre ženy rozhodovať o sebe
 • Odkrývanie rodových stereotypov na školách od šlabikárov po diplomovky

Ženské mimovládne organizácie boli hlavným motorom pozitívnych zmien, ktoré sa v oblasti ženských práv udiali za posledných 20 rokov. Boli to práve prvé ženské organizácie ako ASPEKT alebo Aliancia žien Slovenska, ktoré v prvej polovici deväťdesiatych rokov začali prinášať témy ženských práv a rodovej rovnosti a upozorňovať na medzinárodné záväzky, ktoré v tejto problematike Slovensko ako nový štát na seba prevzalo. Prvé ženské organizácie boli zamerané širokospektrálne a venovali sa viacerým témam. Typickým príkladom je časopis Aspekt vydávaný rovnomenným združením, ktorý sa vo svojich dvadsať jedna číslach venoval vždy jednej téme (napr. telo, materská láska, násilie), ktorú pokrýval teoreticky (spočiatku najmä prekladmi zahraničnej literatúry, neskôr doplnený o pôvodné texty), beletristicky a umelecky. K vzniku autentických slovenských textov výrazne prispelo aj presadenie sa feministických teórií na akademickej pôde najskôr v podobe Klubu feministických filozofiek a neskôr Centra rodových štúdií na Univerzite Komenského.

V druhej polovici deväťdesiatych rokov začali vďaka otvárajúcim sa témam ako i z potrieb vyplývajúcich zo situácie žien objavovať tematicky zamerané ženské organizácie, ktoré sa špecializovali na konkrétne oblasti ženských práv ako násilie páchané na ženách (ProFamilia, Fenestra, Slniečko), reprodukčné práva (Možnosť voľby) alebo rodovo citlivé vzdelávanie (EsFem). Postupne sa objavovali aj ženské organizácie zamerané na konkrétne skupiny, napríklad rómske ženy, lesbické ženy alebo materské centrá určené pre matky na materskej a rodičovskej dovolenke.

Prelom tisícročí zaznamenal azda najviditeľnejšie aktivity ženských organizácií v podobe viacerých kampaní, na ktorých sa obvykle podieľali aliancie niekoľkých organizácií, ktoré pracovali v jednotlivých témach, ale často sa pridali aj organizácie, ktoré priamo s témou nepracovali, ale podporovali ju. Najznámejšími kampaňami boli určite kampaň proti násiliu páchanému na ženách Piata žena, kampaň za slobodnú voľbu žien Možnosť voľby alebo kampaň za väčšie zastúpenie žien v politike Fóra 2000. Ženské organizácie boli tiež aktívne v rámci advokačných snáh tretieho sektora o prijatie Antidiskriminačného zákona.

V súčasnosti existujú po celom Slovensku desiatky ženských organizácií, ktoré sa venujú rôznym oblastiam - krízové centrá pomáhajúce ženám, ktoré zažívajú násilie a diskrimináciu, organizácie poskytujúce sociálne poradenstvo, organizujúce kurzy a vzdelávanie na zvyšovanie zamestnanosti žien, rómske ženské organizácie alebo veľká celoslovenská sieť materských centier. Dvadsať sedem zo ženských organizácií je združených v Ženskej loby Slovenska, ktorej úlohou je presadzovať témy rodovej rovnosti a ženských práv na národnej úrovni.

Veľmi pozitívnym signálom je i to, že ženské organizácie väčšinou pozitívne reagovali na témy súvisiace s postavením žien z menšinových skupín, či už išlo o ženy s inou etnicitou, sexuálnou orientáciou, alebo senioriek. Otváranie tém ženských práv v týchto skupinách ako i otváranie špecifických tém týchto skupín žien v rámci tém ženských práv je dôkazom toho, že aktivistky venujúce sa témam ženských práv berú svoju víziu rovnosti príležitostí pre všetkých ľudí, bez ohľadu na iné vlastnosti, ktoré ich charakterizujú, vážne.

Hoci nie všetky výzvy, pred ktorými ženské organizácie stáli, sa podarilo naplniť a mnohé z nich sú stále aktuálne, najmä vďaka ich aktivitám na lokálnej i celonárodnej úrovni dnes mnohé témy súvisiace so ženskými právami vystúpili z tieňa a verejne sa o nich diskutuje.

Zdieľajte článok:   vybrali.sme.sk linkuj.cz pozrisi.sk facebook.com digg.com linkedin.com del.icio.us google.com mojelinky.sk

organizátori výstavy:
partneri: